Bis zu 50% Rabatt | Unser Sommer-Sale läuft
Damenmode shoppen | Herrenmode shoppen

 1. HOME/
 2. CURATED SECOND HAND /
 3. RESALE AGREEMENT

TERMS AND CONDITIONS FOR RESALE AT WEEKDAY

1. SWEDEN

By accepting the below terms and conditions for re-sale at Weekday (“Terms”), I, the seller, (“Seller”) agree to allow H&M Sales B.V & Co KG for the brand Weekday only the brand (“Weekday”) to offer for sale certain item(s) [agreed separately between Weekday and Seller] in the Weekday store in exchange for a commission in accordance with the Terms.

GENERAL

 • Seller owns the Items handed in on this day and has the right to freely transfer them to Weekday. 

 • Seller has gotten a written confirmation on the number of garments handed in and have been offered to determine a lowest sales price for specific garments. IF such lowest sales price has been set such price have also been confirmed in writing by Weekday.

 • The Item/s is/are original and do not infringe upon any other party’s rights. 

SALES AND COMMISSION

 • The Seller remains the owner of the items until sold by Weekday, at which time Weekday takes flash title of the Item (to allow for VAT reporting) before the ownership passes to the customer.  

 • Weekday reserves the right to finally set the sales price.

 • Weekday's commission on each item will be calculated as the sales price less Seller's percentage per item as stated in the customer portal. 

 • Weekday has the right to photograph and market the items in any of Weekday’s sales and marketing channels.

 • The Seller grants Weekday a non-exclusive, royalty free worldwide license to use the Seller’s photos of the Items (the “Photos”) in any of Weekday’s sales and marketing channels. Weekday may use, reproduce, distribute, combine with other materials, alter and/or edit the Photos in its sole discretion. The Seller hereby represent and warrant that (i) the Seller own all rights in and to the Photos and (ii) Weekday’s use of the Photos will not violate the rights of any third party or any law. The Seller hereby release and discharge Weekday from all and any obligation to pay you for any use of the Photos and any of the intellectual property rights contained therein in connection with the uses described above; and the Seller hereby release, discharge and agree to hold Weekday and any person acting on Weekday’s behalf harmless from all claims, demands, and liabilities whatsoever in connection with use of the Photos as described above.  

 • Seller will receive a percentage (%) of the sales price of each product sold through Weekday. The percentage given for each item will be published in the customer portal. 

 • Item will be available for sales in store for a period of five (5) weeks. Weekday may, at its own discretion, decide to prolong such sales period by two (2) weeks by sending written notification to the Seller. 

 • If the Item is sold, Seller will get a confirmation email and the compensation will be paid out to the bank account Seller has provided. Payments of compensation will be made during the first week after the applicable month when the item was sold. Seller is responsible for reporting any income in accordance with applicable laws and regulations. 

 • If the Item is not sold, Seller will receive an email with a request to either pick up the Item in the store within seven (7) days from the time the email notification was sent, or to donate the item to a collection partner. If the item has not been picked up within the seven (7) day period, the Item will automatically be donated through a collection partner, unless otherwise agreed via email between the Parties.  UNCOLLECTABLE ITEMS

 • Weekday will take responsibility for the Seller’s Item during the sales period in the Weekday store, however Seller acknowledges that reasonable wear and tear related to the product is expected and Weekday cannot be held liable for such reasonable damage to the product. Weekday assumes responsibility once the Seller has signed these terms and conditions and the product has been accepted by the store. For the avoidance of doubt, if, by the end of the applicable sales period an item cannot be found, due to lost, theft or a force majeure event in store, such as but not limited to fire, flooding, store damage etc, then Seller will receive payment as if the product had been sold. Seller will receive the agreed compensation in accordance with the terms for payment in this agreement. 

  DATA PRIVACY

 • Seller’s account information will be handled in accordance with the Privacy Notice. Weekday will automatically delete the Seller’s app account after the Seller has been inactive for a period of twelve (12) months. Bank account details will be deleted after six (6) months after the payment of the last sale has been made to the Seller.  

2. NETHERLANDS

Door in te stemmen met onderstaande algemene voorwaarden voor Re-sale door Weekday (’Voorwaarden’) stem ik, de verkoper, (’Verkoper’), ermee in dat H&M Hennes & Mauritz Nederland bv met (“Weekday”) bepaalde item(s) die onderling tussen Weekday en Verkoper werden afgesproken, te koop aanbiedt in de Weekday store in ruil voor een commissie in overeenstemming met de Voorwaarden.

ALGEMEEN

 • De Verkoper is de eigenaar van de items die op deze dag worden overhandigd en heeft het recht ze vrij over te dragen aan Weekday.

 • De Verkoper beschikt over een schriftelijke bevestiging betreffende het aantal items dat wordt overhandigd en werd aangeboden een minimale verkoopprijs vast te stellen voor bepaalde items. Indien er een dergelijke minimale verkoopprijs werd vastgesteld, werd die ook schriftelijk bevestigd door Weekday.

 • De/het item(s) is/zijn origineel en vormen geen inbreuk op rechten van derden.

VERKOOP EN COMMISIE

 • De Verkoper blijft de eigenaar van de items tot ze worden verkocht door Weekday, op welk moment Weekday voor een zeer korte periode eigenaar wordt van het goed (’Flash title’) alvorens de eigendom overgaat naar de koper. 

 • Weekday behoudt zich het recht voor om de uiteindelijke verkoopprijs vast te stellen.

 • De commissie van Weekday op elk item wordt berekend als de verkoopprijs met aftrek van het percentage van de Verkoper per item, zoals vastgesteld in de customer portal.

 • Weekday heeft het recht om de items in alle verkoop- en marketingkanalen van Weekday te fotograferen en verhandelen.

 • De Verkoper kent Weekday een niet-exclusieve, royaltyvrije wereldwijde licentie toe om de foto’s van de Verkoper van de Items (de ‘Foto’s’) op alle verkoop- en marketingkanalen van Weekday te gebruiken. Weekday kan de Foto’s naar eigen goeddunken gebruiken, reproduceren, verspreiden, combineren met andere materialen, wijzigen en/of bewerken.  De Verkoper verklaart en garandeert hierbij dat (i) de Verkoper alle rechten heeft in en op de Foto’s en dat (ii) het gebruik door Weekday van de Foto’s geen inbreuk vormt op de rechten van enige derde partij of enige wet. De Verkoper ontslaat en vrijwaart Weekday hierbij van elke verplichting om te betalen voor het gebruik van de foto’s en de eigendomsrechten die erin vervat zitten, in verband met het hierboven beschreven gebruik en de Verkoper ontslaat en vrijwaart Weekday en elke persoon die in naam van Weekday optreedt van elke schadeclaim, vordering of aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de Foto’s zoals hierboven beschreven. 

 • De Verkoper ontvangt een percentage (%) van de verkoopprijs van elk product dat via Weekday wordt verkocht. Het percentage dat voor elk item wordt toegekend, wordt gepubliceerd in de customer portal. 

 • Het item wordt te koop aangeboden gedurende een periode van vijf (5) weken. Weekday kan naar eigen goeddunken beslissen om die verkoopperiode te verlengen met twee (2) weken door de Verkoper hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

 • Indien het Item wordt verkocht, ontvangt de Verkoper een e-mailbevestiging en wordt de compensatie betaald op de bankrekening die de Verkoper heeft opgegeven. De compensatie wordt betaald in de eerste week na de maand waarin het item werd verkocht. De verkoper is verantwoordelijk voor het melden van alle inkomsten, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

 • Indien het Item niet wordt verkocht, ontvangt de Verkoper een e-mail met een verzoek om hetzij het Item binnen de zeven (7) dagen nadat de kennisgeving via e-mail werd verstuurd, op te halen in de winkel, hetzij het item te schenken aan een collectiepartner. Indien het Item niet is opgehaald binnen de zeven (7) dagen, wordt het automatisch geschonken  via een collectiepartner, tenzij anders overeengekomen via e-mail tussen de Partijen. ONINBAE ITEMS

 • Weekday is aansprakelijk voor het Item van de Verkoper tijdens de verkoopperiode in de Weekday store, hoewel de Verkoper erkent dat redelijke slijtage van het product kan worden verwacht en Weekday niet aansprakelijk kan worden gesteld voor dergelijke redelijke schade aan het product. Weekday neemt de aansprakelijkheid op zich zodra de Verkoper deze Algemene Voorwaarden heeft ondertekend en het product door de winkel werd aanvaard. Teneinde elke twijfel te vermijden, ontvangt de Verkoper, indien het Item aan het eind van de geldende verkoopperiode niet kan worden gevonden nadat het verloren ging, werd gestolen of door een geval van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot brand, overstroming, schade aan de winkel enz. de betaling alsof het product werd verkocht. De Verkoper ontvangt de overeengekomen compensatie in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden in deze overeenkomst.

  DATA PRIVACY

 • De persoonlijke gegevens van de Verkoper worden behandeld in overeenstemming met de Privacyverklaring. Weekday zal het account van de Verkoper automatisch wissen nadat de Verkoper langer dan twaalf (12) maanden inactief is geweest. De bankrekeninggegevens worden gewist zes (6) maanden nadat de laatste verkoop werd betaald aan de Verkoper. 

3. BELGIUM (FLEMISH)

Door in te stemmen met onderstaande algemene voorwaarden voor doorverkoop op Weekday (“Voorwaarden”), stem ik, de verkoper, (“Verkoper”) ermee in om H&M Hennes & Mauritz SA met (“Weekday”) toe te staan om bepaalde item(s) die afzonderijk werden overeengekomen tussen Weekday en de Verkoper, te koop aan te bieden in de Weekday-shop in ruil voor een commissie in overeenstemming met de Voorwaarden.

ALGEMEEN

 • De Verkoper is de eigenaar van de items die vandaag worden overgedragen, en heeft het recht ze te overhandigen aan Weekday.

 • De Verkoper is in het bezit van een schriftelijke bevestiging betreffende het aantal overhandigde items die werden aangeboden om de laagste verkoopprijs vast te stellen voor specifieke kledingstukken. Indien die laagste verkkopprijs werd ingesteld, werd die ook schriftelijk bevestigd door Weekday.

 • Het/de item(s) is/zijn origineel en vormen geen inbreuk op enige rechten van de andere partij.

VERKOOP EN COMMISIE

 • De Verkoper blijft eigenaar van de items die door Weekday worden verkocht, op welk moment Weekday de flash title op het item verwerft (voor btw-rapportage) alvorens de eigendom overgaat op de klant.

 • Weekday behoudt zich het recht voor om de definitieve verkkoopprijs vast te stellen.

 • De commissie van Weekday op elk item wordt berekend als de verkoopprijs min het percentage van de Verkoper zoals bepaald in het klantenportaal.

 • Weekday heeft het recht om de items te fotograferen en te verkopen op alle verkoop- en marketingkanalen van Weekday.

 • De Verkoper verleent Weekday een niet-exclusieve, royaltyvrije wereldwije licentie om de foto's van Verkoper van de Items (de 'Foto's') te gebruiken op alle verkoop- en marketingkanalen van Weekday. Weekday mag de Foto's gebruiken, reproduceren, verspreiden, combineren met andere materialen, wijzigen en/of bewerken naar eigen goeddunken. De Verkoper verklaart en garandeert hierbij dat (i) de Verkoper alle rechten in en op de foto's bezit en (ii) het gebruik door Weekday van de Foto's geen inbreuk vormt op de rechten van derden of van enige wet. De Verkoper bevrijdt en vrijwaart Weekday van elke verplichting om u te betalen voor het gebruik van de Foto's en elk van de intellectuele eigendomsrechten die hierin worden vermeld in verband met bovenstaand gebruik, en de Verkoper bevrijdt en vrijwaart Weekday en elke persoon die optreedt in naam van Weekday van alle claims, vorderingen en aansprakelijkheden van welke aard ook in verband met het bovenstaande gebruik van de Foto's.

 • De Verkoper ontvangt een percentage (%) van de verkoopprijs van elk product dat via Weekday wordt verkocht. Het percentage dat voor elk item wordt betaald wordt gepublicered op het klantenportaal.

 • De/het item(s) is beschikbaar voor verkoop in de shop voor een periode van vijf (5) weken. Weekday mag naar eigen goeddunken beslissen om deze verkoopperiode te verlengen met twee (2) weken na verzending van een schriftelijke kennisgeving aan de Verkoper.

 • Indien het Item uitverkocht is, ontvangt de Verkoper een bevestigingsmail en wordt de compensatie uitbetaald op de bankrekening die de Verkoper heeft opgegeven. De compensatie wordt betaald in de loop van de eerste week na de maand waarin het item werd verkocht. De verkoper is verantwoordelijk voor het melden van alle inkomsten, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 • Indien het Item niet werd verkocht, ontvangt de Verkoper een e-mail met het verzoek om het item binnen de zeven (7) dagen na verzending van de kennisgeving in de winkel op te halen, of om het item aan een partner te schenken. Indien het Item niet werd opgehaald binnen de periode van zeven (7) dagen, wordt het item automatisch geschonken aan een partner, tenzij anders werd vereengekomen via e-mail door de Partijen.

ONVERKOOPBARE ITEMS

 • Weekday is verantwoordelijk voor het Item van de Verkoper in de loop van de verkoopperiode in de Weekday Store, maar de Verkoper erkent dat redelijke slijtage aan het product kan worden verwacht en dat Weekday niet aansprakelijk kan worden gesteld voor dergelijke redelijke schade aan het product. Weekday neemt de verantwoordelijkheid op zich zodra de Verkoper onderhavige Algemene Voorwaarden heeft ondertekend en het product door de winkel in ontvangst is genomen. Teneinde elke twijfel te vermijden, ontvangt de Verkoper, indien een item aan het eind van de toepasbare verkoopperiode niet kan worden gevonden, doordat het verloren is gegaan, werd gestolen of door een geval van overmacht in de winkel, zoals maar niet beperkt tot een brand, overstroming,n schade aan de winkel enz. de betaling alsof het product was verkocht. De Verkoper ontvangt de overeengekomen compensatie in overeenstemmng met de betalingsvoorwaarden, zoals vermeld in deze overeenkomst.

  DATA PRIVACY

 • De accountinformatie van de Verkoper wordt bezorgd in overeenstemmin met de Privacyveklaring die de Verkoper verklaart te hebben gelezen voorafgaand aan de ondertekening van deze algemene voorwaarden. Weekday zal de account van de Verkoper automatisch verwijderen nadat de Verkoper inactief is geweest gedurende een periode van twaalf (12) maanden. De bankrekeninggegevens worden gewist na zes (6) maanden nadatde laatste verkoop aan de Verkoper werd betaald.

3.1 BELGIUM (FRENCH)

En acceptant les conditions générales de vente ci-dessous concernant la revente chez Weekday (« CGV »), je, le vendeur, (« Vendeur »), consens à autoriser H&M Hennes & Mauritz SA et (« Weekday ») à proposer à la vente certains articles convenus séparement entre Weekday et le Vendeur en magasin Weekday, en échange d'une comission, conformément aux CGV.

GÉNÉRALITÉS

 • Le Vendeur possède les articles remis ce jour et a le droit de les transférer librement à Weekday.

 • Le Vendeur a reçu une confirmation écrite du nombre de vêtements remis et s'est vu proposer de fixer le prix de vente le plus bas pour ces vêtements spécifiques. LORSQUE les prix de vente minimaux ont été fixés, ils doivent également être confirmés par écrit par Weekday.

 • Le ou les articles sont intacts et ne violent aucun droit des parties.

VENTES ET COMMISIONS

 • Le Vendeur reste propriétaire des articles jusqu'à ce qu'ils soient vendus par Weekday ; Weekday a le titre de propriété temporaire de l'article (aux fins de déclaration de TVA) avant qu'il soit cédé au client.

 • Weekday se réserve le droit de fixer le prix de vente définitif.

 • La commission de Weekday sur chaque article sera calculé comme le prix de vente moins le pourcentage du Vendeur par article, comme indiqué dans le portail client.

 • Weekday a le droit de photographier et commercialiser les articles dans n'importe quel réseau de vente et marketing de Weekday.

 • Le Vendeur octroie à Weekday une licence internationale gratuite et non soumise à des droits d'auteur pour l'utilisation des photos des Articles du Vendeur (les « Photos ») dans n'importe quel réseau de vente et marketing de Weekday. Weekday peut utiliser, reproduire, distribuer, combiner avec d'autres supports, modifier et/ou retoucher les Photos à sa seule discrétion. Le Vendeur déclare et garantit par les présentes que (i) le Vendeur a tous les droits sur les Photos et (ii) l'utilisation des Photos par Weekday ne violera pas les droits de toute autre partie ou loi. Par les présentes, le Vendeur décharge Weekday de toute obligation de vous payer pour l'utilisation des Photos et de tout droit de propriété intellectuelle correspondant à l'utilisation décrite ci-dessus; et le Vendeur libère, décharge et consens à tenir indemne Weekday et toute personne agissant pour le compte de Weekday de toute réclamation, demande et responsabilité en relation avec l'utilisation des Photos, comme indiqué ci-dessus.

 • Le Vendeur touchera un pourcentage (%) du prix de vente de chaque produit vendu à travers Weekday. Le pourcentage versé pour chaque article sera publié sur le portail client.

 • Les articles seront disponibles à la vente en magasin pendant une période de cinq (5) semaines. Weekday peut, à sa propre discrétion, décider de prolonger cette période de vente de deux (2) semaines en envoyant une notification écrite au Vendeur.

 • Si l'article est vendu, le Vendeur recevra un e-mail de confirmation et le pourcentage sera versé sur le compte bancaire désigné par le Vendeur. Le pourcentage sera versé au cours de la première semaine du mois correspondant à la date de vente de l'article. Le Vendeur est responsable de la déclaration de tout revenu conformément aux lois et réglementations applicables.

 • Si l'article n'est pas vendu, le Vendeur recevra un e-mail l'invitant à récupérer l'article en magasin sous sept (7) jours à compter de la date d'envoi de la notification électronique, ou à donner l'article à un partenaire de collecte. Si l'article n'a pas été récupéré sous sept (7) jours, il sera automatiquement donné à travers un partenaire de collecte, sauf accord contraire par e-mail entre les Parties.

ARTICLES NON RÉCUPÉRABLES

 • Weekday assumera la responsabilité de l'article du Vendeur pendant topute la période de vente en magasin Weekday ; toutefois, le Vendeur reconnaît qu'une usure raisonnable du produit est à prévoir et Weekday ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage raisonnable du produit. Weekday endosse la responsabilité du produit une fois que le Vendeur a signé les présentes CGV et que le produit a été accepté par le magasin. Pour éviter tout doute, si à l'issue de la période de vente correspondante, un article est introuvable en raison d'une perte, d'un vol ou d'un événement de force majeure en magasin, notamment un incendie, une inondation, des dégâts en magasin, etc., le Vendeur recevra un paiement comme si le produit avait été vendu. Le Vendeur recevra la compensation convenue en vertu des conditions de paiement de cet accord.

  CONFIDENTIALITÉS DES DONNÉES

 • Les informations relatives au compte du Vendeur seront traitées en vertu de la Politique de confidentialité que le Vendeur atteste avoir lue avant de signer les présentes Conditions générales de vente. Weekday supprimera automatiquement le compte dans l'application du Vendeur après une période d'inactivité de douze (12) mois de la part du Vendeur. Les coordonnées bancaires seront supprimées au bout de six (6) mois après le paiement de la dernière vente du Vendeur.

4. UK

By accepting the below terms and conditions for re-sale at Weekday (“Terms”), I, the seller, (“Seller”) agree to allow H&M Hennes & Mauritz UK Limited (Reg Number 01413450), for the brand Weekday only (“Weekday”) to offer for sale certain item(s) agreed separately between Weekday and Seller in the Weekday store in exchange for a commission in accordance with the Terms.

GENERAL

 • Seller owns the Items handed in on this day and has the right to freely transfer them to Weekday.

 • Seller has gotten a written confirmation on the number of garments handed in and have been offered to determine a lowest sales price for specific garments. IF such lowest sales price has been set such price have also been confirmed in writing by Weekday.

 • The Item/s is/are original and do not infringe upon any other party’s rights.

SALES AND COMMISSION

 • The Seller remains the owner of the items until sold by Weekday, at which time Weekday takes flash title of the Item (to allow for VAT reporting) before the ownership passes to the customer.

 • Weekday reserves the right to finally set the sales price.

 • Weekday's commission on each item will be calculated as the sales price less Seller's percentage per item as stated in the customer portal.

 • Weekday has the right to photograph and market the items in any of Weekday’s sales and marketing channels.

 • The Seller grants Weekday a non-exclusive, royalty free worldwide license to use the Seller’s photos of the Items (the “Photos”) in any of Weekday’s sales and marketing channels. Weekday may use, reproduce, distribute, combine with other materials, alter and/or edit the Photos in its sole discretion. The Seller hereby represents and warrants that (i) the Seller owns all rights in and to the Photos and (ii) Weekday’s use of the Photos will not violate the rights of any third party or any law. The Seller hereby releases and discharges Weekday from all and any obligation to pay you for any use of the Photos and any of the intellectual property rights contained therein in connection with the uses described above; and the Seller hereby releases, discharges and agrees to hold Weekday and any person acting on Weekday’s behalf harmless from all claims, demands, and liabilities whatsoever in connection with use of the Photos as described above.

 • Seller will receive a percentage (%) of the sales price of each product sold through Weekday. The percentage given for each item will be published in the customer portal.

 •  Item(s) will be available for sales in store for a period of five (5) weeks. Weekday may, at its own discretion, decide to prolong such sales period by two (2) weeks by sending written notification to the Seller.

 • If the Item is sold, Seller will get a confirmation email and the compensation will be paid out to the bank account Seller has provided. Payments of compensation will be made during the first week after the applicable month when the item was sold. Seller is responsible for reporting any income in accordance with applicable laws and regulations.

 • If the Item is not sold, Seller will receive an email with a request to either pick up the Item in the store within seven (7) days from the time the email notification was sent, or to donate the item to a collection partner. If the item has not been picked up within the seven (7) day period, the Item will automatically be donated through a collection partner, unless otherwise agreed via email between the Parties.

UNCOLLECTABLE ITEMS

 • Weekday will take responsibility for the Seller’s Item during the sales period in the Weekday store, however Seller acknowledges that reasonable wear and tear related to the product is expected and Weekday cannot be held liable for such reasonable damage to the product. Weekday assumes responsibility once the Seller has signed these terms and conditions and the product has been accepted by the store. For the avoidance of doubt, if, by the end of the applicable sales period an item cannot be found, due to lost, theft or a force majeure event in store, such as but not limited to fire, flooding, store damage etc, then Seller will receive payment as if the product had been sold. Seller will receive the agreed compensation in accordance with the terms for payment in this agreement.

  DATA PRIVACY

 • Seller’s account information will be handled in accordance with the Privacy Notice. Weekday will automatically delete the Seller’s app account after the Seller has been inactive for a period of twelve (12) months. Bank account details will be deleted after six (6) months after the payment of the last sale has been made to the Seller.

5. NORWAY

Ved å godta vilkårene nedenunder for videresalg samtykker jeg, selger ("selger"), i at H & M Hennes & Mauritz AS for varemerket Weekday kun varemerket ("Weekday") legger visse varer ut for salg som avtalt separat mellom Weekday og selger i Weekday-butikken mot en godtgjørelse i henhold til vilkårene.

GENERELT

 • Selger eier varene som leveres inn denne dagen og har rett til å overlate dem til Weekday.

 • Selger har mottatt skriftlig bekreftelse på antall plagg som er levert inn og har fått tilbud om å fastsette en minste utsalgspris på spesifikke plagg. HVIS en slik minste utsalgspris er fastsatt, har prisen også blitt bekreftet skriftlig av Weekday.

 • Varen/e er originale og overtrer ingen andre parters rettigheter.

SALG OG GODTGJØRELSE

Selger forblir eier av varene frem til de er solgt av Weekday, og på det tidspunktet overtar Weekday eiendomsretten over varen (for MVA-rapportering), før eierskapet videreføres til kunden.

 • Weekday forbeholder seg retten til å fastsette den endelige utsalgsprisen.

 • Weekdays godtgjørelse for hver vare regnes som utsalgsprisen minus selgers prosentandel per vare, som oppgitt i kundeportalen.

 • Weekday har rett til å fotografere og markedsføre varene i alle Weekdays salgs- og markedsføringskanaler.

 • Selger vil motta en prosentandel (%) av salgsprisen for hvert produkt solgt gjennom Weekday. Prosentantdelen per vare blir offentliggjort i kundeportalen.

 • Varen vil ligge ut for salg i butikk i fem (5) uker. Weekday kan etter eget forgotbefinnende beslutte å forlenge denne salgsperioden med to (2) uker ved å sende skriftlig varsel til selger.

 • Hvis varen blir solgt, mottar selger en bekreftelse via e-post, og godtgjørelsen overføres til selgers oppgitte bankkonto. Godtgjørelse betales i løpet av den første uken etter inneværende måned da varen ble solgt. Selger har selv ansvar for å rapportere eventuelle inntekter i henhold til gjeldede lover og regler.

 • Dersom varen ikke blir solgt, mottar selger en e-post med oppfordring om å enten hente varen i butikken innen syv (7) dager fra datoen da e-posten ble sendt, eller til å gi varen til en innsamlingspartner. Hvis varen ikke er blitt hentet innen syv (7) dager, blir varen automatisk gitt videre gjennom en innsamlingspartner, med mindre partene inngår en annen avtale via e-post.

VARER SOM IKKE KAN HENTES

 • Weekday har ansvar for selgers vare i løpet av salgsperioden i Weekday-butikken, men selger vedgår at slitasje på produktet er forventet innen rimelighetens grenser, og at Weekday ikke kan holdes ansvarlig for skade innen rimelighetens grenser. Weekday overtar ansvaret så snart selger har underskrevet disse vilkårene og produktet er mottatt i butikken. For å unngå enhver tvil: Dersom en vare ikke er å finne etter gjeldende salgsperiode på grunn av at den er mistet, stjålet eller ved et tilfelle av force majeure i butikk, herunder, men ikke begrenset til, brann, oversvømmelse, skader på butikk osv., vil selger motta godtgjørelse som om produktet var blitt solgt. Selger vil motta avtalt godtgjørelse i henhold til vilkårene for godtgjørelse i denne avtalen.

  PERSONVERN

 • Selges kontoinformasjon blir behandlet i henhold til vår personvernerklæring. Weekday sletter automatisk selgers app-konto når selger har vært inaktiv i tolv (12) måneder. Bankkontodetaljer slettes seks (6) måneder etter at godtgjørelsen fra det siste salget er overført til selger.