Köp 3 basplagg betala för 2 | Begränsat erbjudande | Rabatten dras i kassan  
Shoppa basplagg för dam | Shoppa basplagg för herr  

ORDBOK

ACT Commitment 
ACT (Action, Collaboration, Transformation) är ett avtal mellan 20 globala varumärken och IndustriALL Global Union som alla arbetar för att förändra kläd-, textil- och skoindustrin och uppnå levnadslöner för arbetare genom kollektiva förhandlingar. 

Better Cotton Initiative (BCI)  
The Better Cotton Initiative är en ideell organisation med flera intressenter som främjar bättre standarder inom bomullsodling. Licensierade BCI-bönder måste uppfylla grundläggande BCI-krav som att minimera de skadliga effekterna av bekämpningsmedel, skydda markhälsa, biologisk mångfald, vattensäkerhet och åta sig anständiga arbetsprinciper. 

Biologisk mångfald
Biologisk mångfald beskriver den enorma mångfalden av liv på jorden och syftar på allt levande, inklusive växter, bakterier, djur och svampar. 

Cirkulära affärsmodeller    
Affärsmodeller som syftar till att minimera avfall och effektivt och kontinuerligt använda resurser och samtidigt uppmuntra regenerativa insatser, återanvändning och återvinning. Cirkulära produkter är gjorda för att hålla länge, och tillverkas av säkra, återvunna och hållbara råvaror som kan återcirkuleras flera gånger.

Close the Loop
Close the Loop är ett system där produkter och deras komponenter tillverkas, används och vårdas för att cirkulera så länge som möjligt och slutligen återvinnas till nya produkter. Det maximerar användningen och minimerar miljöpåverkan.

Fotavtryck
Termen används mest i vår bransch som en förkortning för ekologiskt eller miljömässigt fotavtryck och hänvisar till den effekt som mänskliga handlingar har på miljön, till exempel antalet naturresurser vi använder och mängden koldioxidutsläpp som vi genererar.

Hazardous Chemicals 
Farliga kemikalier är inte bara de som har reglerats eller begränsats, utan alla kemikalier med inneboende farliga egenskaper.

HIGG Index
HIGG Index är en uppsättning verktyg utvecklat av Sustainable Apparel Coalition, som hjälper företag att mäta sin påverkan på klimat och socialt arbete genom hela leverantörskedjan. Resultaten veriferas av en tredje part.

Livscykelanalys
En metod för att bedöma miljöpåverkan från alla stadier av en produkts liv, hela vägen från materialutvinning för råvaror till materialbearbetning och distribution till användning och återvinning eller slutligt bortskaffande av de material som den består av.

Levnadslön 
En skälig levnadslön är en inkomst som tjänas under normal arbetstid som tillgodoser de grundläggande behoven hos arbetare och deras familjer, med lite pengar över för extra utgifter eller besparingar.

Nettonoll
Nettonoll avser balansen mellan mängden producerad växthusgas och mängden som avlägsnas från atmosfären. Det innebär att minska utsläppen av växthusgaser till så nära noll som möjligt. Just nu kan vi inte minska våra utsläpp med 100 % för att nå absolut noll. Istället måste vi vidta åtgärder för att balansera ut eventuella kvarvarande utsläpp för att nå nettonoll. 

Ekologiskt jordbruk  
Ett produktionssystem som inte använder syntetiska gödningsmedel eller bekämpningsmedel och som syftar till att upprätthålla hälsan hos jordar, ekosystem och människor.

Post-consumer waste 
Avfall efter konsumentledet är en avfallstyp som produceras av slutkonsumenten, som till exempel begagnade plagg.

Pre-consumer waste  
Material som kasserades innan det var klart för konsumentbruk, som till exempel tygspill i produktion.

Återvunnet material 
En viktig del av att närma sig en cirkulär leveranskedja är att öka andelen återvunnet material. Källan till materialet kan vara pre-consumer, avfall från en tillverkningsprocess eller post-consumer, från produkter som har använts av en konsument.

Remake
När vi pratar om remakes syftar vi på omgjorda produkter som är skapade av osålda plagg, textilier från äldre kollektioner eller second-handplagg.

Förnybar energi  
Förnybar energi är energi som genereras från naturliga processer som kontinuerligt förnyas, som solljus, vind, geotermisk värme, vind, vatten och tidvatten.

Ansvarsfullt anskaffade material 
Innebär material som är tillverkat av återvunna eller hållbara resurser. De har mindre miljöpåverkan än konventionella material. 

Leverantörskedja 
Vår leveranskedja är komplex och kan innehålla flera olika nivåer beroende på material. De två vi pratar mest om i den här rapporten är leverantörer av nivå 1 och nivå 2, som vi har de närmaste relationerna med och mest inflytande på.

Hållbara källor
För oss är material från "hållbara källor" material som har betydligt lägre miljöavtryck än jämförbart råmaterial, och som optimerar användningen av naturresurser och skyddar djurens välbefinnande.

Tier 1 Leverantörer
När vi talar om Tier 1 menar vi tillverkande leverantörer och underleverantörer, som tillverkar våra produkter genom att skära, sy och bearbeta. 

Tier 2 Leverantörer
När vi talar om Tier 2 menar vi leverantörer ett steg tillbaka i leverantörskedjan, ofta leverantörer som tillhandahåller tyger och garn för våra produkter inklusive väverier, tygfärgning och tryckerier.

Tredjepartscertifieringar
När vi bedömmer ett materials miljöpåverkan, baserar vi våra definitioner på bedömningar av materialets hela livscykel och förlitar oss på tredjepartscertifieringar eller andra robusta system. Certifieringarna inkluderar:

Organic Content Standard (OCS)
Global Organic Textile Standard (GOTS)
Recycled Claim Standard (RCS)
Global Recycled Standard (GRS)
Responsible Wool Standard (RWS)

Transparens
Att dela tydlig, korrekt och relevant information på ett ärligt sätt, för att skapa ansvar och uppmuntra andra att göra detsamma. Att samla in och dela ansvarsinformation relaterad till vår leveranskedja, produkter och affärspraxis för ökad synlighet och för att möjliggöra välgrundade val.